SPRACOVÁNÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVÁNIE COOKIES

informácie o spracovaní osobných údajov a používanie Cookies

v internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke

www.prepisanie.sk

 

 

 

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od 25. 5. 2018 tiež nariadením (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.


Spracovávanie osobných údajov zákazníkov sa v internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke www.prepisanie.sk uskutočňuje nasledujúcimi spôsobmi:

    Osobné údaje zhromažďované na základe zákona aj bez súhlasu zákazníka

Spoločnosť Václav Čížek s.r.o., so sídlom Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 034 40 478, vedené u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 231324, ako predávajúci, pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy spracováva tieto osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo (ak je zákazníkom oznámené). Zákazníkom uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v súvislosti s nákupom výrobku, môže byť predávajúcim využitá na zasielanie obchodných oznámení predávajúceho podľa zákona č. 22/2004 Z. z., v platnom znení, s ponukou podobného výrobku alebo služby. Správcom týchto osobných údajov je predávajúci. Takto získané osobné údaje nie sú využívané iným komerčným spôsobom, ak k tomu zákazník nedá výslovný súhlas podľa bodu 2 nižšie. 


Zákazník je povinný svoje osobné údaje podľa tohto bodu uvádzať správne a pravdivo, a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.


Osobné údaje budú na účely spracovania nevyhnutného pre vybavenie objednávky, uzavretie a plnenie zmluvy uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu (zahŕňa dobu od okamihu objednania tovaru do okamihu uplynutia záručnej doby). V ostatných prípadoch, t.j. v prípade e-mailovej adresy za účelom zasielania obchodných oznámení do doby odvolania súhlasu, respektíve do doby žiadosti o ukončenie spracovania týchto údajov (žiadosti o ukončenie zasielania obchodných oznámení).


Poskytnutie osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy je povinné a ich neposkytnutie bráni uzavretiu kúpnej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení je dobrovoľné a súhlas so spracovaním osobných údajov pre tieto účely môže zákazník kedykoľvek odvolať, bez toho aby mu tým vznikli iné náklady ako náklady spojené s odovzdaním (zaslaním) tejto informácie predávajúcemu. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov možno vykonať odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení, zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas s ďalším spracovaním osobných údajov na elektronickú adresu prodej@vaclav-cizek.cz alebo zaslaním listu obsahujúceho nesúhlas s ďalším spracovaním osobných údajov na adresu sídla predávajúceho.


Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom na adrese sídla predávajúceho.

Osobné údaje spracovávané za účelom realizácie objednávky sú poskytované spoločnosti Wix.com, Inc. a Unicorn a.s., a to za účelom zaistenia programového vybavenia vrátane úložisko dát v rozsahu, v akom boli predávajúcemu poskytnuté pri zadaní objednávky.


Ak je to v súvislosti s realizáciou objednávky, dodaním a doručením tovaru nutné, poskytuje predávajúci údaje zákazníka partnerským spoločnostiam za účelom vykonania platby za tovar a dodanie a doručenie tovaru prostredníctvom tretích osôb zabezpečujúcich prepravu zásielok. Títo partneri nie sú oprávnení odovzdávať údaje zákazníka tretím osobám.

    Sledovanie návštevnosti stránok

Rovnako ako väčšina webových stránok, používajú tieto stránky na sledovanie užívateľské návštevnosti Google Analytics (GA). Tieto údaje sú používané na určovanie počtu osôb používajúcich webové stránky, k lepšiemu pochopeniu, odkiaľ tieto osoby na webové stránky vstupujú, ako ich používajú, a ktoré konkrétne stránky prechádzajú.
Hoci GA zaznamenáva údaje, ako je geografické umiestnenie používateľa, zariadenie, internetový prehliadač a operačný systém, žiadna z týchto informácií používateľa osobne neidentifikuje. GA tiež zaznamenáva IP adresu počítača užívateľa, ktorá by mohla byť použitá na jeho osobnú identifikáciu, ale k týmto informáciám Google neposkytuje predávajúcemu prístup. Google pre tieto účely považovaný za spracovateľa osobných údajov.
GA používa cookies. Podrobné informácie o cookies pozri zásady vývojárov Google. Zakázaním cookies v internetovom prehliadači užívateľa sa zamedzí GA v sledovaní akejkoľvek časti návštevy na jednotlivých stránkach v rámci týchto webových stránok.

 

ĎALŠIE PRÁVA ZÁKAZNÍKOV VOČI OSOBNÝM ÚDAJOM

V prípade, že sa zákazník domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života zákazníka alebo v rozpore so zákonom, môže (i) požiadať predávajúceho o vysvetlenie a/alebo (ii) požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.


Zákazník má právo požiadať predávajúceho o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Predávajúci je povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.


Zákazník má právo prístupu k osobným údajom, právo na kópiu spracúvaných osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, právo na doplnenie neúplných osobných údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu a ďalšie práva stanovené právnymi predpismi. 


Zákazník má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného zákazníka týkajú, a predávajúci má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 


              i)      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

              ii)     zákazník odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;


              iii)    zákazník vznesie námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;


              iv)    osobné údaje boli spracované nezákonne;


              v)     osobné údaje sa musia vymazať na splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho;


              vi)    osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (zasielanie obchodných oznámení viz. vyššie).

 


Zákazník má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 


              i)      zákazník popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby predávajúci mohol presnosť osobných údajov overiť;


              ii)     spracovanie je protiprávne a zákazník odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;


              iii)    predávajúci už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;

        iv)    zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka.

 


Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol predávajúcemu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu predávajúci, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil a to v prípade, že spracovanie sa vykonáva automatizovane.


Zákazník má právo na vznesenie námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov.


V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na predávajúceho alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov (vrátane práva podať sťažnosť proti predávajúcemu).

Kontaktné údaje:

Václav Čížek s.r.o.

Adresa:   Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika

E-mail:    prodej@vaclav-cizek.cz

Tel.:         +420 255 734 111

POUŽÍVANIE COOKIES

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony zákazníka a nastavenie, ktoré na nich vykonal, takže tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

V internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke www.prepisanie.sk sa používajú nasledujúce cookies:

         i)      Krátkodobé cookies, ktoré pomáhajú základným funkciám internetového obchodu a platia počas návštevy zákazníka a niekoľko minút po opustení stránok e-shopu.


         ii)     Dlhodobé cookies, ktoré platia niekoľko dní až mesiacov a uľahčujú nastavenie internetového obchodu, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky internetového obchodu v reklamných plochách iných stránok.


         iii)    Funkčné cookies, bez ktorých nebude internetový obchod správne fungovať (môže miznúť obsah košíka, nebude možné zostať prihlásený atď.).


         iv)    Analytické cookies, ktoré umožňujú sledovať návštevnosť webových stránok a využívanie rôznych funkcií.


         v)     Trackovacie a remarketingové cookies, ktoré pomáhajú optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.


         vi)    Konverzné cookies, ktoré slúžia na vyhodnotenie, ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na webové stránky obchodu dostávajú.

Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnutie práce s cookies. Pozrite sa do nápovedy k svojmu prehliadači a postupujte podľa pokynov v nich uvedených. Vypnutím cookies sa môže významne znížiť komfort nákupného procesu.