VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „VOP“)

www.prepisanie.sk

 

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1.4.2018

 

 

Prevádzkovateľ eshopu je:

Predávajúci:                           Václav Čížek s.r.o.

Sídlo:                                       Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika

IČO:                                         034 40 478

DIČ:                                         CZ 034 40 478

Zapísaný:                                Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 231324

Kontaktný email:                   prodej@vaclav-cizek.cz

Kontaktný telefón:                + 420 255 734 111

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Václav Čížek s.r.o., IČO: 034 40 478, so sídlom Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, zapísanej u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 231324 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a ustanoveniami ostatných právnych predpisov (najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej :

 

a/ medzi predávajúcim a fyzickou osobou , ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“) alebo

 

b/ medzi predávajúcim a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „podnikateľ“).

 

1.2 Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

1.3 Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

1.4 Pokiaľ tieto VOP upravujú niektoré práva a povinnosti spoločne pre spotrebiteľa a podnikateľa, títo sú spoločne označovaní ako „kupujúci“.

 

1.5 Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.prepisanie.sk (ďalej len „webová stránka“).

 

1.6 Ustanovenia odchýlne od VOP je možné dohodnúť na základe výslovnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim v jednotlivej kúpnej zmluve. Individuálne dojednania v takejto kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

 

1.7 Tieto  VOP predávajúceho spolu s prílohami predstavujú neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, pričom všetky tieto dokumenty sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

1.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Tieto náklady znáša kupujúci.

 

1.9 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom predchádzajúce práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predošlého znenia VOP, nie sú týmito zmenenými VOP dotknuté a spravujúca VOP platnými v čase vyslovenia súhlasu kupujúceho s VOP.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

2.1 Akákoľvek prezentácia tovarov umiestnená na webovej stránke je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

2.2 Webová stránka obsahuje informácie o tovaroch a o jeho hlavných vlastnostiach, vrátanie informácie o cene jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov ostávajú v platnosti podobu, po ktorú sú zobrazované na webovej stránke. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu  za individuálne dohodnutých podmienok.

 

2.3 Webová stránka obsahuje taktiež informáciu o nákladoch spojených s balením a dodaním tovarov a prípadné spoplatnenie niektorého zo spôsobov platby za tovar.

 

2.4 Pred objednaním tovaru/ov vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke. Objednávkový formulár obsahuje spravidla tieto informácie o :

 

a/ objednávanom tovare/och

b/ spôsob úhrady kúpnej ceny a nákladoch spojených sa daným spôsobom platby za tovar

c/ údaje o požadovanom spôsobe doručenia tovaru a informácie o nákladoch spojených s odaním tovaru

 

(ďalej len „objednávka“).

 

2.5 Pred potvrdením a zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní objednávky. Objednávku dokončí a potvrdí kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Dokončiť objednávku“. Údaje zadané v objednávke budú predávajúcim považované za správne. Predávajúci prijatie objednávky bezodkladne potvrdí kupujúcemu elektronickou poštou (e-mailom) a to na adresu elektronickej pošty uvedenú kupujúcim v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 

2.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstva tovarov, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

 

2.7 Zmluvný vzťah vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim momentom doručenia prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou (e-mailom) na elektronickú adresu kupujúceho.

 

2.8 Kupujúci je týmito VOP oboznámený, že lehota k dodaniu tovaru uvedená pri jednotlivých tovaroch na webovej stránke je vzhľadom k technickým možnostiam predávajúceho iba orientačná.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

3.1 Kúpnu cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť spôsobom uvedeným na webovej stránke.

 

3.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru a s vykonaní platby za tovar v zmluvnej výške. Pokiaľ nie je uvedený inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovarov a platbou za tovar.

 

3.3 Povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar je splnená okamihom pripísania sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

3.4 Predávajúci je oprávnený, spravidla v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (podľa bodu 2.6), žiadať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

 

3.5 Predávajúci vystaví kupujúcemu ohľadom platieb  vykonávaných na základe kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho prípade odovzdá kupujúcemu daňový doklad – faktúru pri prevzatí tovaru.

 

3.6 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Predávajúci nedodáva tovar mimo Českej a Slovenskej republiky.

4.2 Jednotlivé spôsoby dodania objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru sú uvedené na webovej stránke.

4.3 V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní ne miesto určené v objednávky kupujúcim.

4.5 V prípade, že z dôvodu na strane kupujúceho bude potrebné tovar opakovane doručovať alebo doručovať iným spôsobom, než bolo uvedené v pôvodnej objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaný dodaním tovaru resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

4.6 Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek viditeľných poškodení a závad okamžite oznámiť dopravcovi a bez zbytočného odkladu taktiež predávajúcemu. V prípade zistenia poškodenia / porušenia obalu v dôsledku zrejmého neoprávneného vniknutia do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

4.7 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

4.8 V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému www.prepisanie.sk nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

4.9 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

5.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

5.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy tvorí prílohu č. 1 VOP.

5.3 Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho v listinnej forme na adrese Václav Čížek s.r.o., IČO: 034 40 478, so sídlom Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika alebo v elektronickej forme na emailovej adrese: prodej@vaclav-cizek.cz

5.4 Tovar po odstúpení spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

5.5 Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä, nie však výlučne, v prípade ak sa predaj týkal tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.6 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5.7 V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci prijal od spotrebiteľa. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim iným spôsobom, pokiaľ s tým bude spotrebiteľ súhlasiť a nevzniknú tým spotrebiteľovi ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu je spotrebiteľom tovar vrátený alebo je mu preukázané odoslanie tovaru.

5.8 Pokiaľ spotrebiteľ vráti tovar poškodený alebo nevráti tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom, je predávajúci oprávnený vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia tovaru alebo nevrátených súčastí alebo príslušenstva tovaru.

5.9 Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

5.10 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľovi aj darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim  a spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou podľa ktorej, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva týkajúca sa darov účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom vrátiť i poskytnutý darček.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

6.1 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V tomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim

6.2 Predávajúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:

a/ Predávajúci nie je objektívne schopný dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu,

b/ Tovar sa už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie súc schopné dodať,

c/ Kupujúci nevykonal dodatočné potvrdenie objednávky požadované predávajúcim (bod 2.6),

d/ kupujúci nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas,

e/ kupujúci neprevzal tovar riadne a včas.

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

7.1 Zodpovednosť za vady tovaru sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamačný poriadok predávajúceho tvorí prílohu č. 2 VOP.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania podľa § 3 ods. 1 písm. n/ zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení.

8.2 Vybavovanie sťažností vo vzťahu ku kupujúcemu zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: prodej@vaclav-cizek.cz Informáciou o vybavení sťažnosti zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3 Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Predávajúci však odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu iným spôsobom.

8.4 Dozor nad dodržiavaním platných právnych predpisov zo strany predávajúceho k spotrebiteľom, tykajúcich sa kúpnej zmluvy vykonáva :

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

P. O. BOX 29

Prievozská 32

827 99  Bratislava

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

9.2  Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

9.3 Kupujúci dáva v súlade s § 11 zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním, ktoré môže zaslať listom na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou odoslanou na emailovú adresu predávajúceho.

9.4 Pokiaľ je to v súvislosti s realizáciou objednávky , dodaním a doručením tovaru nutné, poskytne predávajúci údaje kupujúceho svojim obchodným partnerom za účelom vykonania platby za tovar a dodania a doručenia tovaru prostredníctvom tretích osôb zaisťujúcich dopravu zásielok. Títo obchodní partneri nie sú oprávnení poskytovať tieto údaje o kupujúcich tretím osobám.

9.5 Kupujúci môže označením políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných informácií“ pred odoslaním objednávky tovaru alebo prihlásením sa k odberu newsletteru udeliť súhlas so zhromažďovaním a následným spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo (ak bolo zákazníkom uvedené) predávajúcim za účelom ponuky tovarov a služieb predávajúceho a šírenia reklamy predávajúceho vrátane zasielania reklamných správ elektronickými prostriedkami (zasielaním newsletteru). Toto poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a dochádza k nemu iba na základe výslovného súhlasu kupujúceho. Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa tohto bodu nie je podmienkou uskutočnenia nákupu tovaru.

9.6 Podmienky spracovania osobných údajov a cookies tvoria prílohu č. 3 VOP.

 

10. DORUČOVANIE

 

10.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia medzi predávajúcim a kupujúcim súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne a to elektronickou poštou (e-mailom) alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Predávajúci doručuje kupujúcemu na adresu elektronickej pošty, ktorú mu uviedol.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

11.1 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.2 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorých ustanovení sa nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení VOP.

11.3 Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

11.4. VOP spolu s prílohami (Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy, Reklamačný poriadok, Podmienky spracovania osobných údajov a cookies) sú zverejnené na webovej stránke predávajúceho a taktiež sú kupujúcemu odoslané na ním zadanú adresu elektronickej pošty v procese vytvorenia objednávky.

11.5 Kúpna zmluva podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu určitú a to do času dodania tovaru a úplného uhradenia kúpnej ceny.

11.6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.4.2018